Algemene voorwaarden, Stuff&Styling – 7 juli 2021

Artikel 1 – Definities

De definities van de in deze voorwaarden gebruikte termen zijn op onze site te downloaden.

Artikel 2 – Identiteit van de opdrachtnemer

Naam: Stuff&Styling
Vestigings- en bezoekadres: Edisonstraat 3, 1704 RL Heerhugowaard Telefoonnummer: 06-42497274 (zaterdag van 10-14 uur, overigens op afspraak) E-mailadres: info@stuffandstyling.com

KVK nummer: 53575822
BTW nummer: NL002104760B72 IBAN: NL08 ABNA 0621 7781 76

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

−  de prijs inclusief belastingen;
−  de eventuele kosten van aflevering;
−  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
−  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
−  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
−  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
−  de wijze waarop de opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
−  handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat
−  de overeenkomst tot stand komt;

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst

van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de opdrachtnemer deze

gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de opdrachtgever.
Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Kosten voor verzending naar de opdrachtgever, gemaakt door de opdrachtnemer, zullen niet worden terugbetaald. Deze kosten zullen door de opdrachtnemer in minder worden gebracht op het door de opdrachtgever betaalde bedrag.
Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de opdrachtgever niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de opdrachtnemer alleen worden uitgesloten indiende opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. Eventuele kortingen/aanbiedingen na de besteldatum kunnen niet meer worden verrekend.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- of bezorgkosten.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de opdrachtnemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer jegens de opdrachtnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Opdrachtgever haalt de producten op bij het vestigingsadres van de opdrachtnemer tenzij is overeengekomen dat opdrachtnemer de producten aflevert. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van aflevering aan een derde partij, welke zorg draagt voor de bezorging, bij de opdrachtnemer. Na aflevering aan de derde partij ontvangt de opdrachtgever een Track&Trace-code waarmee het pakket kan worden gevolgd. De opdrachtnemer is afhankelijk van bezorging door de derde partij en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld in geval van beschadiging, vermissing of andere klachten welke zijn veroorzaakt door de derde partij.

Artikel 12 – Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen direct bij aankoop te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst dient het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
Bij de verkoop van producten aan opdrachtgever en mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. Indien het door opdrachtnemer gerestylede meubelen en/of woonaccessoires betreft kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke werking van hout en de afwerklaag.
Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.